+36 30 900 6228 | 1031 Budapest, III. kerület, Kaszásdűlő, Boglya u. 1. fsz. kapcsolat@egyboglya.hu

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi irányelvek

Az Európai Parlament (EU) és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadta a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendeletet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR). A GDPR 2018. május 25-én lép hatályba, valamennyi tagállam számára kötelező érvényű szabályokat előírva a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, mellyel jelentősen szigorodnak a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvárások.

A fentiekre tekintettel az Egyboglya a Családi Közösségekért Alapítvány által Egyboglya „márkanév” alatt szervezett szolgáltatások, gyermek- és családi programok, táborok igénybevételéhez az igénybevevők (szülők, partnerek) számára – a megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelően – új Adatkezelési Tájékoztató és Szabályzat került elfogadásra. Az Adatkezelési Tájékoztató és Szabályzat dokumentum részletes tájékoztatást adunk a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről, és ismertetjük az adatkezelésére vonatkozó elveket. Az „Adatkezelési tájékoztató”-nak részét képezi az ”Adatkezelési Nyilatkozat , mely csak írásban érvényes, kizárólag írásbeli szerződések esetén, ill. pályázatok mellékleteként kötelező a kitöltése. 

 1. Általános rész
  1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint  az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának előírásait figyelembe véve nyilatkozom, hogy az Egyboglya a Családi Közösségekért Alapítvány (székhely: 1033 Budapest, Apát u. 4. 1/6.) által szervezett gyermek és családi programokban, szolgáltatásokban (a továbbiakban: Egyboglya programokban) történő regisztrációm során szükséges személyes adataim, valamint személyes adatot tartalmazó okmányaim kezeléséhez hozzájárulásomat adom.
  2. A hozzájárulásom a következő mellékletben foglalt adatokra vonatkozik Adatkezelési tájékoztató_kezelt adatok köre_Egyboglya
  3. A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy

-hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom.

– a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  1. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adataim körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeimet részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát az Egyboglya programokra történő regisztrációt megelőzően megismertem.
 1. Fogalom meghatározások:

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Az adatkezelő az Egyboglya a Családi Közösségekért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Erdeiné Csepregi Erzsébet (alapítvány székhelye: 1033 Budapest, Apát u. 4. 1/6.).

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldogozó Erdeiné Csepregi Erzsébet kuratóriumi elnök, valamint Aznap Civilekért Kft. (könyvelőiroda) (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 14. IV. em. 2. )

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Felhasználó: az a természetes személy, aki az Egyboglya programokra regisztrál (elektronikus, papír alapú), és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

Partner: az a szervezet, cég, akivel együttműködési-, és vagy vállalkozói szerződéses viszonyban áll az adatkezelő.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján.

Adatvédelmi Tájékoztató

az Egyboglya programok felhasználói számára

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete –az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – előírásai alapján

Az Ön személyes adatait  az Egyboglya a Családi Közösségekért Alapítvány (székhely: 1033 Budapest, Apát u. 4. 1/6. ) által szervezett  programok szervezése során használjuk fel az alábbiak szerint:

Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel lett figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), rendelkezéseit.

 1. Adatkezelés célja
 1. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról –nak való megfelelés;
 2. a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. § (1) (2) bekezdésének való megfelelés,
 3. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) –nek való megfelelés,
 4. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), rendelkezéseinek való megfelelés,
 5. 2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről”
 6. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 7. a Köznevelési törvény végrehajtási rendelet: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.
 1. Adatkezelés jogalapja
 1. Az adatkezelés folyamata a GDPR, illetve az Infotv. alapján történik.
 2. A személyes adat akkor kezelhető, ha
  -az érintett ahhoz hozzájárulását adta [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja] vagy
  -jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja] (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
 1. Adatkezelés módja

A programokra jelentkezés, regisztráció rögzítése, hírlevélre jelentkezés elektronikus formában történik. Az adatok tárolása elektronikus úton történik. Hírlevél szolgáltató: https://mailchimp.com/.

III. Milyen adatokat kezelünk?

 1. Az Egyboglya programokban résztvevők vagy ez iránt érdeklődők programokkal összefüggésben lévő adatainak kezelése.
  1. A fenti tv-i helyek alapján a résztvevőkre vonatkozóan:
   1. az Egyboglya programokban résztvevők, ez iránt érdeklődők személyazonosító adatait (név, állandó lakcím)
   2.  az Egyboglya programokban résztvevők, ez iránt érdeklődők kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím)
   3.  az Egyboglya programokban résztvevők, ez iránt érdeklődők programokkal összefüggő speciális adatai (allergia, speciális menü igény, részt vettek-e már Egyboglya által szervezett programon, kérnek-e hírlevelet, a programon készülhetnek-e képek, videók a résztvevőről, az elkészült képek, videók megjelenhetnek-e a zárt rendszerű Google albumban, az Egyboglya kommunikációs felületein)
   4. az Egyboglya programokban résztvevő gyerekekre vonatkozó, programokkal összefüggő adatok: gyermek neve, életkora, telefonszáma, lakóhelye, iskolája, TAJ száma, allergia, speciális menü igénye van-e, részt vett-e már Egyboglya által szervezett programon, a törvényes képviselő utaztatja-e a táborba a gyermeket vagy a táborszervezőre bízza az utaztatást.
 1. Az Egyboglya Alapítvány által szervezett programokban munkavállalóként, önkéntesként (felnőtt, ifjúsági-, iskolai közösségi szolgálat, közösségi gyakorlat, mentor program keretében) résztvevők vagy ez iránt érdeklődők adatainak kezelése
  1. A fenti tv-i helyek alapján a munkavállalókra/önkéntesekre vonatkozóan:
   1. munkavállalás/önkéntesség időszaka, családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve, állandó lakcím, tartózkodási hely, adószám
   2. foglalkoztatás (megbízás, egyszerűsített foglalkoztatás), kapcsán munkabér, járulékok
   3. önkéntesség kapcsán éves jutalom (megléte/nem léte, összege)
 1. Az Egyboglya programokban fővállalkozóként, alvállalkozóként/együttműködő partnerként résztvevő vállalkozásokra, vállalkozókra, szervezetekre az együttműködés kapcsán szerződésben, megállapodásban foglaltakra vonatkozó adatok
  1. A fenti tv-i helyek alapján vonatkozóan:
 1. szervezet/vállalkozás székhelye, adószáma, bankszámlaszáma, képviselő, elérhetőség, szerződésben/együttműködésben rögzített feladat, munkavégzés/együttműködés időpontja, időtartama, helyszíne.I

  V. Meddig kezelik az Ön adatait?

 1. Általános szabályok
  1. A III. részben megjelölt 1, 2, 3. pont szerinti adatok tekintetében kötelező adatkezelés a kötelező adatkezelést előíró, a jelen tájékoztatóban meghatározott, az adatkezelésre felhatalmazó jogszabályok hatálya alatt áll fenn.
  2. Az adatok az érintettek kérésére selejtezhetők (pl. hírlevél leiratkozás, adott táborozási időszakra is lehet az adatokat kezelni hozzájárulás alapján).
  3. Az adatok az érintettek kérésére kiegészíthetők, javíthatók pl. címváltozás, elírás)
  4. Amennyiben az igénybevett szolgáltatás vagy az ezzel összefüggő foglalkoztatás/önkéntes foglalkoztatás Európai Uniós forrásból, pályázati projekt keretében valósul meg, a finanszírozási/támogatási szerződésben megjelölt fenntartási és/vagy okirat-őrzési kötelezettség tartama alatt az adatkezelés folyamatos, a támogatási/finanszírozási szerződésben megjelölt adatkörre vonatkozóan.
  5. Amennyiben az érintett vagy egyéb résztvevő és az Egyboglya Alapítvány között külön jogviszony is létrejön, úgy az érintett vagy résztvevő adatai ezen jogviszonyra vonatkozó egyedi szabályok alapján erre vonatkozó külön szabályzat szerint kerülnek kezelésre.
  6. Amennyiben az Egyboglya Alapítvány mint alvállalkozó, fővállalkozó és más alvállalkozó vagy fővállalkozó programtulajdonos között vállalkozói szerződés alapján külön jogviszony is létrejön, úgy az al-, vagy fővállalkozó adatai a programtulajdonos (megbízó) által meghatározott egyedi szabályok alapján, a programtulajdonos (megbízó) erre vonatkozó külön szabályzata szerint kerülnek kezelésre.
 2. Egyéb kötelező adatkezelés hatálya alá nem tartozó adatok kezelésének időtartama
  1. A regisztráló, illetve az egyéb résztvevő (pl. munkavállaló, partner) a regisztrációját egyoldalú nyilatkozatával bármikor jogosult megszüntetni a jelen tájékoztató VII. pontjában feltüntetett elektronikus címre írt elektronikus üzenettel. Az adatkezelő ebben az esetben a regisztrációt köteles – az elektronikus üzenet kézbesítését követően haladéktalanul –, de legkésőbb 8 munkanapon belül megszüntetni.
  2. A regisztráció az 1. pont szerinti megszüntetése csak az Egyboglya Alapítvány és a felhasználó között létrejött megállapodás/szerződés egyidejű megszüntetésével lehetséges.
  3. Az 1. pont szerinti megszüntetés hiányában az adatkezelő a felhasználó adatait a regisztrációt és/vagy a megállapodás/szerződés megkötését és/vagy megszűnését és/vagy a szolgáltatás/foglalkoztatás/együttműködés tényleges megkezdését követő 5 évig őrzi.
 3. Az Egyboglya programok szervezésében résztvevők adatai kezelésének időtartama
  1. közvetlen résztvevők
   1. egyéb vonatkozó törvények figyelembevétele alapján főszabályként 5 évig.
   2. a foglalkozásvezetők, önkéntesek fennálló foglalkoztatási formájának megszűnéséig, illetve az Egyboglya programok szervezésével kapcsolatos munkaköri kötelezettségeinek megszűnéséig, főszabályként 5 évig.
  2. közvetett résztvevők
   1. Az Egyboglya programokban közvetlenül nem résztvevő, de közreműködő partnerek (pl. honlapot működtető vállalkozás, könyvelő vállalkozás) jelen tájékoztató VII. pontjában feltüntetett elektronikus levélcímre írt elektronikus üzenettel kérheti a rá vonatkozó adatkezelés megszüntetését.
 4. Ki fér hozzá az Ön adataihoz?
  -Az Ön adataihoz az Adatkezelő, az Egyboglya programok szervezésében résztvevő munkatársak, valamint az Adatfeldolgozók (és esetleges alkalmazottai) férnek hozzá.
 5. Az Egyboglya nyilvántartásához – az eljárásban indokolt mértékig – jogosult hozzáférni:
  1. könyvelési feladatok ellátása miatt: Aznap Civilekért Kft.  (székhely:1117 Budapest, Október 23-a u. 14. 4/2),
  2. webfejlesztési és honlap karbantartási feladatok ellátása miatt: Égerházi Szabolcs egyéni vállalkozó (székhely 4026 Debrecen, Bethlen u. 54. 10/65. )
  3. pályázatok miatt Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal, mint a pályázat lebonyolítója (a továbbiakban: Polgármesteri hivatal) részére a támogatás szerződésszerű felhasználásának igazolása céljából. A továbbítandó adatok köre:
   A táborozó
   – neve,
   – születési ideje,
   – lakcíme,
   – a lakcímet igazoló dokumentum elektronikus másolata (szkennelt, vagy lefényképezett olvasható dokumentum)
   – hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő táborozó esetén az erről szóló határozat elektronikus másolata (szkennelt, vagy lefényképezett olvasható dokumentum)
   A fenti továbbított adatokat a Polgármesteri Hivatal az elszámolás benyújtásának elfogadásától számított 5. év december 31-napjáig őrzi meg az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.
  4. saját adatai tekintetében a felhasználó.
 1. Kérheti-e Ön adataihoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását?
 1. A felhasználó az adatkezelés bármely szakaszában a jelen tájékoztató VII. pontjában megjelölt elérhetőségeken, írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 2. Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
 3. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 4. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 5. Az adatkezelő a felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
 6. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 15 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, az igény beérkezésétől számított 15 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
 7. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.
 8. Adatkezelési incidens esetén felhasználói jelzésre 72 órán belül szükséges intézkedni adatkezelőnek.

VII. Hogyan érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő egyéb jogait?

 1. Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani, illetve elektronikus úton (IP cím beazonosítása után) a honlapra történő látogatás alkalmával. Ugyanígy a honlapon fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.
 2. Adatkezelő adatai:
  székhely: Egyboglya a Családi Közösségekért Alapítvány, 1033 Budapest, Apát u. 4. 1/6.
  E-mail:  kapcsolat@egyboglya.hu
  Telefonszám: 06 (30) 900-62-28
  Telefonos ügyfélszolgálat: hétfőtől-péntekig 8:00-12:00 óra, illetve 13:00-16:00
  Adatvédelmi tisztviselő neve: Erdeiné Csepregi Erzsébet.
  Elérhetősége (cím, e-mail, telefon): 1033 Budapest, Apát u. 4. 1/6. , kapcsolat@egyboglya.hu, 30-900-62-28
 1. Ön emellett az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat.
 2. Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről