+36 30 900 6228 | 1031 Budapest, III. kerület, Kaszásdűlő, Boglya u. 1. fsz. kapcsolat@egyboglya.hu

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) az Egyboglya a Családi Közösségekért Alapítvány (székhelye: 1033, Apát u. 4. 1/6. elérhetőségei: kapcsolat@egyboglya.hu), a továbbiakban, mint Programszervező alkalmazza az általa szervezett programokra, táborokra, közösségi eseményekre való részvétel feltételeinek szabályozása céljából.

1. Jelen ÁSZF kibocsátásával lép hatályba és mindaddig hatályos, amíg helyébe annak újabb változata nem lép, vagy azt a Programszervező hatályon kívül nem helyezi.

2. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Programokban, Táborokban részt vevő kiskorú személyekre (a továbbiakban: Gyermek), valamint azon törvényes képviselőjükre, aki képviseletükben a programban, táborban való részvételre jelentkezést a programszervezőnek megküldte (a továbbiakban: Szülő).

3. A részvétel feltételei:
Programokban, Táborokban való részvétel feltétele
a. online jelentkezés: gyermekek esetén kizárólag a Szülő/Törvényes képviselő által történő jelentkezést fogadunk el, kivéve ha erről külön szerződés nem rendelkezik (lásd: munkahelyi táborok).
b. részvételi díjat határidőre megfizetik a Programszervező részére: a befizető lehet más is, nem csak a programot igénybevevő. Általános, jogszabályokban rögzített pénzügyi szabály, hogy mindig a befizető címére állítjuk ki a számlát. 
c. jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadása (online jelentkezésben)

Táborokban való részvétel egyéb feltétele
Táborokban önállóan legalább 6, legfeljebb 14 éves gyermek vehet részt. Kivétel ez alól az a gyermek, aki 8. évfolyamos általános iskolai tanulmányait a tábor szervezésének évében fejezte be és már elmúlt 14.
A Turistáskodó táborban táborban a min. életkor 8 év.

4. A programterv módosítása
A Programok, Tábori hetek programterve, napirendje az egyes programoknál, táboroknál olvasható. A Programszervező fenntartja a jogát, hogy az egyes programok, tábori hetek Programtervét módosítsa (szabad kapacitás, időjárás, járványügyi helyzet stb. függvényében).

5. A táborok nyitva tartása, gyermekfelügyelet, nyitva tartási időn túli felügyelet
A táborok napirendjében megjelölt érkezési időben a Szülő a Gyermeket Programszervező képviselőjére bízza és a tábor befejezésekor, a napirendben megjelölt időben átveszi. A Szülő köteles legkésőbb a tábor végeztével elvinni a Gyermeket. Amennyiben a tábor nyitva tartásáig a szülő nem érkezik meg a gyermekért, akadályoztatásáról köteles tájékoztatni a Programszervező képviselőjét, valamint óránként 5000, azaz Ötezer forint gyermekfelügyeleti díjat köteles fizetni (extra bérleti díj, munkabér költség merül fel Programszervező részéről). Azoknál a programoknál, ahol külön feltüntetjük, hogy nem terjed ki a gyermekfelügyeletre, semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni a programon részt vevő gyermekekért. 

6. Fizetési kötelezettség
A program/tábor szolgáltatás ellenértékét a mindenkori díjszabás alapján a Résztvevő/Szülő előzetesen, a jelentkezést követően 8 napon belül köteles megfizetni, (átutalás) a Szervező bankszámlájára. Amennyiben ez nem történik meg, Programszervező elállhat a szolgáltatástól. A Résztvevő/Szülő vállalja, hogy a Program/Táborban való részvétel teljes díját a jelentkezési lap kitöltésétől számítottan 8 napon belül átutalja a megadott bankszámlaszámra. Bizonyos esetekben, pl. pályázatok eltérő lehet a résztételi díj, pl. 50%-os, 100%-os támogatás. Ebben az esetben kérjük alaposan tanulmányozza a kiírást. Kizárólag online jelentkezési lap kitöltésére van lehetőség a www.egyboglya.hu honlapon. A Program/Tábor megkezdése előtt Programszervező a részvételi díjról számlát állít ki a Résztvevő/Szülő által megadott számlázási címre.
Programszervező saját hatáskörben adhat támogatást (pl. hátrányos helyzetű gyermek) programban való részvételéhez.

7. Gyermeklétszámhoz igazodó gyermekfelügyelők vállalt létszáma
A gyermekek felügyeletével kapcsolatosan Programszervező kötelezettséget vállal arra, hogy a program max. létszámához igazodó, de 5 gyermek esetén min 1 fő, 6 gyermek esetén min. 2 fő gyermekfelügyelő folyamatos jelenlétét biztosítja. Gyermektábor esetén főszabály a 10 -12 gyermekenként 1 foglalkozásvezető és több önkéntes/segítő biztosítása.

8. Részvételi feltételek:
8.1. Megfelelő egészségügyi állapot:
Résztvevő/Törvényes képviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a résztveő megfelelő egészségügyi állapotban van.
Tábor esetében a Tábor első napján 3 napnál nem régebbi szülői nyilatkozattal a 19/2012. (III.28.) NEFMI rendelet alapján bizonyítja annak tényét, hogy a Gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van. (Kitöltendő nyilatkozat letölthető a tábori hét honlapján, ill. kitölthető a tábor első napján).
8.2 Egyéb részvételi feltételek:
Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja azoknak a gyermekeknek a táboroztatását ottalvós táborban, akik még sohasem vettek részt valamelyik Egyboglya táborban vagy legalább egy táborvezető nem ismeri a táborozó gyermeket. Programszervező lehetőséget biztosít az Egyboglya Napközis Táborban, hogy megismerjék a gyermeket, illetve a gyermek is a tábori gyermekfelügyelőket.
8.3 Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése miatt SNI-s gyermekeket is táboroztatunk, ha ennek tényéről a szülő a jelentkezéskor nyilatkozott. SNI-s gyermek esetében Programszervező eldöntheti a program lebonyolítása/tábori hét alatt, hogy tudja-e vállalni a gyermek további napközbeni ellátását, arányos pénzvisszafizetés esetén bármikor elállhat a gyermek további ellátásától. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Szülő előzetesen nem, vagy nem teljes körűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Programszervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli és elállhat a szerződéstől.

9. Betegség, baleset, biztonság
Beteg résztvevő ne vegyen részt közösségi programokban. Amennyiben a Program/Tábor ideje alatt a résztvevő megbetegszik, abban az esetben a Résztvevő/Törvényes képviselő köteles ennek tényéről a Szervezet képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a Résztvevő teljes gyógyulásáig a Programra/Táborba nem viheti. Amennyiben a Program/Tábor vezetését ellátó személy a Résztvevő megbetegedését észleli, haladéktalanul értesíti a Törvényes képviselőt, aki köteles a Gyermeket a Táborból elvinni. Programszervező a szülő érkezéséig a beteg gyermeket elkülönítő helyiségben, felügyelet mellett köteles felügyelni. A Betegség miatt kimaradt napok pótlására nincs lehetőség. Programszervező 1 év alatt felhasználható kupont ajánlhat fel az így elmaradt program pótlására. Amennyiben Résztvevő ezt nem fogadja el, további fellebbezésnek nincs helye.
A programon, táborban történő balesetek körülményeit Programszervezőnek köteles kivizsgálni, erről tájékoztatni a Törvényes képviselőt, a balesetről jegyzőkönyvet készíteni. Szülőnek joga van a jegyzőkönyvi bejegyzést észrevételezni, ill. egyet nem értés esetén a programot szervező, felügyelő hatóságnál bejelentést tenni. Táborok esetén ellenőrző szerv az illetékes ÁNTSZ, saját szervezésű programok esetén az alapítvány Kuratóriuma, egyéb programok esetén a főszervezőnél érdemes tájékozódni.

10. Felelősségvállalás
Programszervező a Programban/Táborban résztvevő Gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl.: ruhaszakadás stb, szülő jelenlétében történő balesetek) vagy olyan esetekre, amikor a Gyermek az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadja (pl. eszközök-, berendezések rongálása, stb.). A Szülő az ASZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Programszervező a Gyermek által a Programra/Táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó, stb.). Ezeket az eszközöket a gyermek táskájában, elzártan köteles tartani a program/tábor ideje alatt és azt csak engedéllyel használhatja.

11. Gyermekek tájékoztatása a tábori rendről
A Gyermekeket is megismertetjük a tábori renddel (ÁSZF adott tábori hétre gyermekekre vonatkozó szabályai) a tábor első napján, melyet kötelesek betartani a saját és társaik testi épsége, az ÁSZF teljesülése miatt.

12. Jelentkezés módosítása, lemondása
A Programszervező lehetőséget biztosít a Résztvevő/Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a Programban/Táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával, illetve módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek.
Módosítási feltételek:
-5 munkanappal a program/tábor megkezdése előtt bármikor kezdeményezhető módosítás 1 alkalommal térítésmentesen a szabad kapacitások függvényében. 2. módosítás esetén 2000 Ft ügyintézési díjat számítunk fel. A módosítás 1 adott programot/tábort illetően értendő. 5 munkanapon belül nem tudjuk módosítani a programra való jelentkezést.
Lemondási feltételek:
-amennyiben a Résztvevő/Szülő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt legalább 20 munkanappal lemondja a részvételt, a Programszervező a Program/Tábor díjának 100%-át visszafizeti a Résztvevőnek/Szülőnek 2000 Ft ügyintézési díjat felszámolva. Kivételt képez ez alól a pályázathoz köthető támogatási programok. Ebben az esetben másik időpontban megvalósuló program lehetőséget vagy 1 évig érvényes programkupont tudunk felajánlani. Amennyiben a lemondási szándékot fenti időpontnál később jelezték, a Programszervezőt a Program/Tábor teljes díja megilleti. Szervező ebben az esetben felajánl értékbeszámítással további tábor turnusokat, ill. 1 évig érvényes programkupont.
-amennyiben a Program/Tábor a Szervező érdekkörében bekövetkező okból meghiúsul, a már befizetett teljes részvételi díj megilleti a befizetőt.
-Vis maior helyzet (pl. természeti katasztrófa, a tábor helyszínéül szolgáló épület csőtörése, veszélyes műszaki állapota, járványügyi helyzet) miatti lemondás/nem megvalósult program miatt Programszervező más tábori turnust/programot, 1 évig felhasználható kupont ajánl fel. Amennyiben Szülő nem tudja elfogadni a lehetőségeket és ezt írásban jelzi (5 munkanapon belül, e-mail), 2000 Ft ügyintézési díj (banki utalási költség, adminisztrációs plusz költségek) felszámítása mellett Programszervező visszautalja a befizetett program/tábor díját. Ebben az esetben a törzstáborozói státusz törlődik.

13. Szülői nyilatkozat
Ha a Táborban/Program során a résztvevő gyermek egyedül közlekedhet, kérjük külön nyilatkozatban (online jelentkezési felületen megjegyzésbe kérjük beírni, ill. a tábor/program első napján szülő által kitölthető nyilatkozat) erről nyilatkozni.

14. A Résztvevő/Szülő a jelentkezéssel kifejezetten elismeri, hogy a Program/Tábor részvételi feltételeit teljes körűen megismerte és elfogadta, továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Programon/Táborban készült bármely képi illetve hanganyagot/felvételt a Szervező a Program/Tábor népszerűsítése céljára kizárólagosan és korlátlanul, további díjazás nélkül felhasználhassa.

15. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a felek között létrejött megállapodás, illetve a Program/Tábor területén a Házirend vonatkozó szabályai, valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak.

16. Programszervező külön pontban szabályozza a mobiltelefon használatot a program/tábor területén. Táborozók, programban résztvevő gyerekek számára kizárólag ottalvós tábor esetén a vacsora utáni időszakban max. 20 percig biztosítja a hozzáférést a táborozóknak kizárólag telefonálás, kapcsolattartás kezdeményezése céljából. A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor területén mobiltelefon-használat korlátozását kéri a Tábor/Program szervezője a Szülőktől is.
Köszönjük együttműködésüket a gyerekek biztonsága és a program minősége érdekében.

17. Az ASZF érvényessége kiterjed az ingyenes, adományos programok körére is. 

18. Az ASZF adott évre érvényes, évente felülvizsgálatra kerül.

Budapest, 2023.02.03. Egyboglya a Családi Közösségekért Alapítvány